Yapay Zekâ Kullanılarak Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerine Yapılmış Fütüristtik Bir Çalışma


Özet Görüntüleme: 108 / PDF İndirme: 294

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8393117

Anahtar Kelimeler:

Yapay Zekâ, Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Değişme

Özet

Yapay zekâ günümüzde birçok alanda kullanılmakta ve başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Sosyal yaşamı etkilemesi ve toplumsal değişimlere neden olmasından dolayı, yapay zekânın kendisi de sosyal ve ekonomik ilerlemenin yanında değişim unsuru haline gelmiştir. Yapay zekânın bu yönü bilim insanlarının dikkatini çekmiş, etik ve uygun yöntemlerle bilimi bir adım daha öteye taşımaya çalışmışlardır. Bu çalışmada da özellikle insanın doğal merakı olan gelecek konusunda, çeşitli sorular bilimsel yöntemlerle sınırlandırılmış, yapay zekâ üzerinden bu sorulara cevaplar aranmıştır. Çalışmanın amacı, ChatGPT, yapay zeka algoritması kullanılarak sosyolojinin ana çalışma konularından olan toplumsal cinsiyet üzerine yapılan fütüristtik sohbetin bulgularının incelenmesidir. Bu bağlamda çalışma insanın doğal merakını giderme ve bu açıdan bilime katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Nitel olarak tasarlanan çalışmaya başlamadan önce araştırmacı ve konuyla ilgili uzmanlarında katkılarıyla görüşme soruları hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen konularda yapay zekânın toplumsal cinsiyetle ile ilgili fikirleri üzerine sorular sorulmuştur. Hazırlanan bu soruların ChatGPT yapay zekâ robotuna sorulması sonucu elde edilen cevaplar, çalışmanın bulgularını oluşturmaktadır. Betimsel analiz elde edilen bulguların değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçlara bakıldığında; yapay zekânın, gelecekte toplumun cinsiyetler açısından daha eşitlikçi bir yapıda olacağı konusunda öngörülerde bulunduğu görülmektedir. 

Referanslar

Akalın, B. & Veranyurt, Ü. (2020). Sağlıkta Dijitalleşme Ve Yapay Zekâ. SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi, 2(2),128-137. https://dergipark.org.tr/en/pub/sdusyd/issue/60581/842035

Altun, K., Berber, R. Ö., Recep, K. U. R. T., Bektaş, E., Turan, S., & Korkmaz, V. (2022). Otonom sürüş için ön koltuk geliştirme: Yenilikçi ürün geliştirme vakası. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 37(3), 1441-1452.

Arslan, K. (2020). Eğitimde yapay zekâ ve uygulamaları. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), 71-88.

Artut, S. (2019). Yapay Zeka Olgusunun Güncel Sanat Çalışmalarındaki Açılımları. İnsan ve İnsan, 6 (22) , 767-783. DOI: 10.29224/insanveinsan.478162

Arun, M. O. (2016). Yapabilirlikler Yaklaşımı ve Değerli Yapabilirliklerin Tanımlanması Sorunsalı Yanlış Bilinç Mi, Yapısal Eşitsizlikler Mi?. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(Özel Sayı), 9-24.

Atalay, M., & Çelik, E. (2017). Büyük veri analizinde yapay zekâ ve makine öğrenmesi uygulamalari-artificial intelligence and machine learning applications in big data analysis. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(22), 155-172.

Bal, M. D. (2014). Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine genel bakış. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 1(1), 15-28.

Barbarosoğlu, F. (2013) Kalplerimizden Gelen Küf Kokusu, Sözlü- yazılı – dijital kültür, (14/01/2013),Yeni şafak.

Bingöl, O. (2014). Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye'de Kadınlık. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2014 (3) , 108-114. DOI: 10.18493/kmusekad.36760

Bora, A. (2021). Feminizm kendi arasında. İletişim Yayınları.

Butler, J. (2009). Toplumsal cinsiyet düzenlemeleri. Cogito, 58, 73-91.

Bükecik, E., & Özkan, B. (2018). Kadına yönelik şiddet: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın sağlığına etkisi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(2), 33-37.

Çakır, Ö., Harcar, T., Sürgevil, O., & Budak, G. (2016). Kadına yönelik şiddet ve Türkiye'de kadına yönelik şiddetin durumu. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 2(4), 51-70.

Çam, Ş. (2009). Televizyon Dizilerinin Kadına Yönelik Şiddet Temsillerinde Ataerkil Rejimin İdeolojisi. Kültür ve İletişim, 12 (2) (24) , 79-132. https://dergipark.org.tr/en/pub/kulturveiletisim/issue/64567/985205

Davutoğlu, A. (2015). Türkiye’de İkinci Dalga Feminizmin Etkisi ve Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi’nde Gülten Kutal’ın İlk Kadın İstihdamı Makalesi. Journal of Social Policy Conferences, 159-174. https://dergipark.org.tr/en/pub/iusskd/issue/33251/370122

Demir, A. (2018). Ölümsüzlük ve yapay zekâ bağlamında trans-hümanizm. AJIT-e: Academic Journal of Information Technology, 9(31), 95-104.

Demir, M. N. & Altun, Y. (2020). Otonom Araçla Genetik Algoritma Kullanılarak Haritalama ve Lokasyon. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (1) , 654-666. DOI: 10.29130/dubited.640063

Dikici, E. (2019). Feminizmin Üç Ana Akımı: Liberal, Marxist Ve Radikal Feminizm Teorileri. The Journal of Academic Social Science Studies, 2(43), 523-532.

Erdoğan, G. (2021). Yapay zekâ ve hukukuna genel bir bakış. Adalet Dergisi, (66), 117-192.

Esen, E., Soylu, Y., Siyez, D. M., & Demirgürz, G. (2017). Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Toplumsal Cinsiyet Rolü ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi. E-International Journal of Educational Research, 8(1).

Fraser, N. (2009). Feminizm, Kapitalizm ve Tarihin Oyunu. Feminist Yaklaşımlar.

Gajewska, A. (2008). Hasło: feminizm. Wydawnictwo Poznańskie.

Gültekin, L.,(2013) Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları, Giriş, Atılım Üniversitesi.

Gümüşoğlu, F. (2008). Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 2(4), 39-50.

Gür, Y. E., Ayden, C., & Yücel, A. (2019). Yapay zekâ alanındaki gelişmelerin insan kaynakları yönetimine etkisi. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(2), 137-158.

Gürtaş, S. (2020). Otonom araç sürüş destek sistemleri ve yapay zeka uygulamaları (Doctoral dissertation), Bursa Uludağ Üniversite.

Harari, Y. N. (2018). 21.Yüzyıl için 21 Ders, (Çev.Selin Siral) Kolektif Yayınları

İşler, B., & Kılıç, M. (2021). Eğitimde Yapay Zekâ Kullanımı Ve Gelişimi. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 5(1), 1-11.

Kalaman, S., & Bat, M. (2016). İnternet bağımlılığı ve medya kullanımı: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Journal of International Social Research, 9(47).

Kalla, D., & Smith, N. (2023). Study and Analysis of Chat GPT and its Impact on Different Fields of Study. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 8(3).

Köroglu, Y. (2017). Yapay zeka’nın teorik ve pratik sınırları. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 26-30.

Kuşçu, E. (2015). Çeviride Yapay Zeka Uygulamaları. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 45-58.

Marshall, G.(1999) Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları.

Özaydınlık, K. (2014). Toplumsal cinsiyet temelinde Türkiye’de kadın ve eğitim. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (33).

Özer, M. M. (2017). Ataerkil kapitalist çalışma yaşamından kadın tanıklıkları. Çalışma ve Toplum, 3(54), 1397-1424.

Özkazanç, A. (2015). Feminizm ve Queer kuram. Dipnot yayınları.

Öztürk, K., & Şahin, M. E. (2018). Yapay sinir ağları ve yapay zekâ’ya genel bir bakış. Takvim-i Vekayi, 6(2), 25-36.

Saraçgil, A., Aktaş, S., & Özgün, Ö. (2005). Bukalemun erkek: Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nde ataerkil yapılar ve modern edebiyat. İletişim.

Sayılan, F. (2012). Toplumsal cinsiyet ve eğitim. Dipnot Yayınları.

Serçemeli, M. (2018). Muhasebe Ve Denetim Mesleklerinin Dijital Dönüşümünde Yapay Zekâ. Electronic Turkish Studies, 13(30). 369-386

Sezer, M. Ö. (2013). Masallar ve toplumsal cinsiyet. Evrensel Basım Yayın.

Singil, N. (2022). Yapay Zekâ ve İnsan Hakları. Public and Private International Law Bulletin, 42(1), 121-158.

Sönmez, M. (2022). Aklı Yerinde ve Zamanında Kullanma Perspektifinde Peygamberlerin “Fetânet” Sıfatı. Kader, 20 (2) , 723-744. DOI: 10.18317/kaderdergi.1185821

Sucu, İ. (2019). Yapay Zekanın Toplum Üzerindeki Etkisi ve Yapay Zeka (A.I.) Filmi Bağlamında Yapay Zekaya Bakış. Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, 2(2),203-215. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijotem/issue/50671/643204

Şener, Ü. (2012). Kadın yoksulluğu. Mülkiye Dergisi, 36(4), 51-67.

Tamer, H. Y. & Övgün, B. (2020). Yapay Zeka Bağlamında Dijital Dönüşüm Ofisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 75 (2) , 775-803. DOI: 10.33630/ausbf.691119

Taş, G. (2016). Feminizm Üzerine Genel Bir Değerlendirme: Kavramsal Analizi, Tarihsel Süreçleri ve Dönüşümleri. Akademik Hassasiyetler, 3(5),0-0. https://dergipark.org.tr/en/pub/akademik-hassasiyetler/issue/27268/287075

Tektaş, M., Akbaş, A., & Topuz, V. (2002). Yapay zekâ tekniklerinin trafik kontrolünde kullanılması üzerine bir inceleme. Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi,

Tekvar, S. O. (2016). Tüketici davranışlarının demografik özelliklere göre tanımlanması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(6), 1601-1616.

Uğur, A., & Kınacı, A. C. (2006). Yapay zeka teknikleri ve yapay sinir ağları kullanılarak web sayfalarının sınıflandırılması. XI. Türkiye'de İnternet Konferansı (inet-tr'06), Ankara, 1(4).

Vatandaş, DDC (2007). Toplumsal Cinsiyet Ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı. İstanbul Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 0(35),29-56. https://dergipark.org.tr/en/pub/iusoskon/issue/9517/118909 adresinden erişildi.

Yaraman, A. (2010). 1. Modern ataerkil toplumsallaşma: “erkeksi”, “erkekçi” kadınlar. Uluslarasın Multidisipliner Kadın Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 13-16 Ekim 2009.

Yavuz, Ş. (2015). Ataerkil egemen erkeklik değerlerinin üretiminde kadınların rolü: bir “erkek şehri” Trabzon örneği. Fe Dergi, 7(1), 116-130.

Yiğit, E. , Oner, A. E. & Yöntem, O. (2020). Otonom Araçların Otomotiv Sektörüne Etkileri ve Beraberinde Getirdiği Yenilikler. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ejosat Special Issue 2020 (ISMSIT) , 181-186 . DOI: 10.31590/ejosat.820722

Yörük, A. (2009). Feminizm/ler. Sosyoloji Notları, 7(1), 63-85.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-22

Nasıl Atıf Yapılır

sarıgül, A. (2023). Yapay Zekâ Kullanılarak Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerine Yapılmış Fütüristtik Bir Çalışma. Artikel International Journal of Social Science, 1(2), 161–176. https://doi.org/10.5281/zenodo.8393117

Sayı

Bölüm

Makaleler