Influencer’ların (Etkileyici Kimse) Pazarlama Stratejilerindeki Rolü


Özet Görüntüleme: 294 / PDF İndirme: 172

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8393101

Anahtar Kelimeler:

Etkileyici Kimse, Sosyal Medya, Pazarlama

Özet

Gelişen teknoloji sayesinde tüketiciler istedikleri, düşündükleri ve hatta hayal ettikleri her şeye kolaylıkla ulaşabilmektedir. İnternetin gelişmesiyle birlikte sosyal medya insanların günlük hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Sosyal medya ile günlük yaşam akışına dahil olan influencerlar, tüketicilerin alışveriş kararlarında büyük bir etkiye sahiplerdir. Birçok tüketici sosyal medyada takip ettikleri influencerların tavsiyeleri üzerine hareket etmektedir. Sadece takip ettikleri influencerların önerdiği ürünleri satın alırlar veya bu influencerlar aracılığıyla firmaların kampanyalarını takip etmektedirler. Pazarlama stratejileri açısından, influencer pazarlamanın tüketiciler üzerindeki etkisi oldukça güçlüdür. Influencer pazarlama, tüketicilerin satın alma kararlarını olumlu yönde etkilemektedir. Günümüzde sosyal medya araçlarının önemi giderek artmış ve orta düzeyde bir tüketicinin hayatında iletişim stratejilerinin temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla birlikte markalar pazarlamada influencerlar ile işbirliği yapmaktadır. Markaların öncelikli amaçları, seçtikleri influencer kanalı aracılığıyla hedef tüketiciye ulaşmak ve bu influencerların imajıyla özdeşleşen kültürel anlamı markalarına taşımaktır. Günümüzde markalar ünlü kişilerden çok influencerlara yöneliyor. Bu, tüketicilerin üçüncü taraflara olan güveninden kaynaklanmaktadır. Tüketiciler işletme olmadıkları için güvendikleri, tanıdıkları ve tanıdıkları kişilerin tavsiyelerine daha çok inanırlar. Bu noktada influencerlar, markayı belirli tüketicilere bağlayan arkadaşlar gibi hareket eder. Influencerlar sadece takipçilerini etkilemez; ayrıca takipçilerini etkileyerek markayı duyuruyorlar. Influencer’lar, markanın web sitesine takipçi çeker, markanın sosyal medyada görünürlüğünü artırır, deneyimlerini ve önerilerini aktararak satın alma olasılığını artırır. Bu araştırmada değişen ve gelişen pazarlama sayesinde firmaların sıklıkla tercih ettiği stratejilerden biri olan Influencer pazarlamanın pazarlama açısından önemi ve pazara etkileri incelenmiştir. Influencerların farklı bağlamlarda sosyal etkiye sahip oldukları görülmüştür. Güven ve samimiyetin kaynak ile tüketici zihni arasındaki bağları oluşturduğu ve bu bağların markaları pazarlama hedeflerine ulaştıracak ve istenilen satın alma niyetini sağlayacak etkiyi yarattığı düşünülmektedir.

Referanslar

Abuhashesh, M. Y. (2014). Integration of Social Media in Businesses. International Journal of Business and Social Science, 5(8), 202–209.

Akbarov, S. (2020). The Impact of Social Media Marketing on Consumer - Moderating Role of Gender and Income. Scholedge International Journal of Multidisciplinary and Allied Studies ISSN 2394–336X, 7(7), 147. https://doi.org/10.19085/sijmas070701.

Akkaya, D. T. (2013). Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algılarının Tutum, Davranış Ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Altunışık, R. (2022). Hizmet Pazarlamasi ve Stratejileri. İstanbul. Beta Yayinlari.

Americam Marketting Association AMA (2017) https://www.ama.org/.

Atwong, C. T. (2015). A Social Media Practicum: An Action-Learning Approach to Social Media Marketing and Analytics. Marketing Education Review, 25(1), 27–31.

Bannigan, M.K., Shane, B. (2019)Towards Truth in Influencing:

Risks and Rewards of Disclosing Influencer Marketing in the Fashion Industry. Influencer Marketing In The Fashion Industry. 64, 247-263.

Berry, L.L., (1983), Relationship Marketing, in Emerging Perspectives on Services Marketing., American Marketing Association, Chicago.

Brown, D., ve Hayes, N. (2008). Influencer Marketing, Who Really Influences Your Customers? Oxford: Elsevier/Butterworth-Heinemann.

Bizhanova, K. Mamyrbekov, A. Umarov, I., Orazymbetova, A. ve Khairullaeva, A. (2019). Impact of digital marketing development on entrepreneurship. EDP Sciences., 135, 4–23.

Çelik, S. (2014). Sosyal Medyanın Pazarlama İletişimine Etkileri. Erciyes İletişim Dergisi, 3 (3), 28-42.

Filiz, Z. ve Kolukısaoğlu, S. (2012). Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi Ve Bir Uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8, (16), 59-74.

Geyser, W. (2022). The Ultimate Influencer Marketing Blueprint for 2022. Influencer Marketing Hub. https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing/amp/

Girgin, E. (2020). Nicel Araştırma Nedir? Iienstitu. https://www.iienstitu.com/blog/nicel-arastirma-nedir

Hudders, L. van Reijmersdal, E. A. ve Poels, K. (2019). Editorial: Digital advertising and consumer empowerment. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 13(2). https://doi.org/10.5817/cp2019-2-xx.

Huete-Alcocer, N. (2017). A Literature Review of Word of Mouth and Electronic Word of Mouth: Implications for Consumer Behavior. Frontiers in Psychology, 8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01256

Jarrar, Y., Awobamise, A.O., Aderibigbe, A.A. (2020). Effectiveness of Influencer Marketing vs Social Media Sponsored Advertising. Utopia y Praxis Latinoamericana. 2020; 25(12): 40-54. Kaya, F. (2018). Reklam ve Pazarlama Stratejileri: Bir Reklamda Olması Gerekenler. Mecmua, 5, 99–111. https://doi.org/10.32579/mecmua.410766

Kayalarlıoğulları, K. (2021). Türkiye Influencer Marketing 2021 Raporu. Blog Adres Gezgini. https://blog.adresgezgini.com/turkiye-influencer-marketing-2021-raporu-yayinlandi.

(1 Mart 2022)

Kemp, S. (2021). Digital 2021: Global Overview Report. Data Reportal, Global Digital Insights. https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report. (1 Mart 2022)

Koçak Alan, A. Tümer Kabadayi, E. ve Erişke, T. (2018). İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama Ve Sosyal Medya Pazarlaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 123–134. Https://Doi.Org/10.17755/Esosder.334699. ( 1 Mart 2022)

Kotler, P. (2000) Pazarlama Yönetimi. Çev. Nejat Muallimoğulları, Milenyum Yayınları. Kırklareli.

Kotler, P. Ve Keller, K. (2006) Marketing Management. 12th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.

Krywalski Santiago, J. ve Moreira Castelo, I. (2020). Digital influencers: An exploratory study of influencer marketing campaign process on instagram. Online Journal of Applied Knowledge Management, 8(2), 31–52.

Mert, G. Durmaz, V. ve Küçükaltan, B. (2020). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Örgütsel Stres İlişkisinin Havayolu Uçuş Ekibi Kapsamında İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29 (23), 279-297.

Mert, Y. L. (2018). Dijital Pazarlama Ekseninde Influencer Marketing Uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1299–1328.

Myers, S. (2021). Instagram Source Effects: The Impact of Familiarity and Likeability on Influencer Outcomes. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 15 (3), 50-55.

Naz, F. (2014). Word of Mouth and Its Impact on Marketing. International Journal of Scientific and Research Publications, 4(1), 689–690.

Özdamar, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Kaan Kitabevi. Eskişehir.

Özgünay, P. (2020a). Kitlesel Pazarlamadan Ayrışan Niş Pazarlama: Kuramsal Bir Çerçeve. Türk Turizm Arastirmalari Dergisi, 3(10), 800–813.

Özsungur, F. (2017). Bilişsel Yönü İle Tüketici Satin Alma Karar Süreci Ve Global Siniflar Teorisi. Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 1(2), 117–148.

Sezer, T. (2021), “Pandemi Döneminde Gerçek Zamanlı Ve İçerik Pazarlaması Uygulamalarının Tüketici Davranışlarına Etkisi”, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Shacklett, M. (2019) Conversational Marketing: Ads With Instant Results: Chat-Infused Advertising Is Digital Marketingwithout The Wait. CRM Magazine 23 (5), 20-24.

Salvarli, M. S. ve Kartal, B. (2021). Sosyal Medya Pazarlama Aktiviteleri ile Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkide Marka Kişiliğinin Rolü: Literatür Araştırması. Business and Economics Research Journal, 12(3), 705–716.

Şemsettinoğlu, S. ve Sağtaş, S. (2021). Sosyal Medyada Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlamada Elde Edilen Bilginin Kullanışlılığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Ekev Akademi Dergisi, 25(87), 537-562.

Şen, M. (2021). Yükselen Trend E-Ticaret’te Tercihler. Pazarlama Türkiye. https://pazarlamaturkiye.com/yukselen-trend-e-ticarette-tercihler/ (15 Şubat 2022)

Taşyürek, N. (2010). Reklam Ve Reklamın Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Atılım Üniversitesi.

Terkan, R. (2014). Sosyal Medya Ve Pazarlama: Tüketicide Kalite Yansıması. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1).

Üner, M. (2003), Pazarlama Tanımı Üzerine, Pi Dergisi, 4 (4), 44-57.

Vodak, J., Novysedlak, M., Čakanova, L., ve Pekar, M. (2019. Influencer Marketing as a Modern Phenomenon in Reputation Management. Managing Global Transitions, 17(3), 211-220.

Walters, R. (2016). The Evolution of Digital Marketing In The Enterprise. Business 2 Community.https://www.business2community.com/digital-marketing/evolution-digital-marketing-enterprise-01651652 ( 26 Aralık 2021)

Wilkie, W. L. ve Moore, E. S. (2003), Scholarly Research in Marketing: Exploring the 4 Eras of Thought Development, Journal of Public Policy and Marketing, 22 (2), 116-146.

Yaman, E. S. (2018). Ürün Yerleştirmede Yeni Bir Alan: Influencer Marketıng sosyal Medyada Influencer Annelerin Takipçileri Tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı. Eğlence ve Ürün Yerleştirme, 3–4 Mayıs 2018, İstanbul.

Yılmaz, O. ve Mert, G. (2020). Çalışanların Adaptif Yeteneklerinin Teknolojik Yenilikleri Kullanma Düzeyine Etkisi. International Review of Economics and Management, 8(1), 146-175.

Yürük, P. ve Kayapınar, Ö. (2016) İlişki Pazarlaması Bileşenleri ile İmaj ve Müşteri Sadakati Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2), 100-110.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-22

Nasıl Atıf Yapılır

Mert, G., & Bülbül, S. (2023). Influencer’ların (Etkileyici Kimse) Pazarlama Stratejilerindeki Rolü. Artikel International Journal of Social Science, 1(2), 107–132. https://doi.org/10.5281/zenodo.8393101

Sayı

Bölüm

Makaleler